DARBUOTOJAI

Vaikų darbo jėga

Mes nesamdome jaunesnių nei 15 metų vaikų. Jeigu vaikui yra garantuojama teisė į mokslą, laisvalaikį, atostogas ir šeimos gyvenimą, gali būti daromos individualios išimtys, jei tai aiškiai atitinka pačius geriausius vaiko interesus.

Prievartinis darbas

Mes neįdarbiname ir neverbuojame asmenų prieš jų valią ir nereikalaujame, kad darbuotojai paliktų mums savo asmens tapatybės dokumentus kaip įsidarbinimo garantiją.

Jungimosi laisvė

Mes pripažįstame darbuotojų teisę būti (arba atsisakyti būti) profesinių sąjungų nariais ir būti atstovaujamiems pagal kolektyvines sutartis.

Darbo laikas

Organizuodami savo darbuotojų darbą, laikomės darbo ir poilsio laiką reglamentuojančių įstatymų.

Darbo užmokestis

Mes užtikriname, kad mūsų darbuotojams yra mokamas teisingas atlyginimas. Mes mokame darbo užmokesčio mokesčius, pagal teisės aktų reikalavimus kompensuojame išdirbtus viršvalandžius.

Priekabiavimo prie darbuotojų ir diskriminacijos draudimas

Su visais darbuotojais mes elgiamės lygiai ir sąžiningai. Mes nepripažįstame priekabiavimo ir jokios kitos diskriminacijos formos. Mes pripažįstame, gerbiame ir laikomės nediskriminavimo dėl rasės, odos spalvos, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, šeiminės padėties, nėštumo, tėvų padėties, religijos, politinės nuomonės, tautybės, etninės kilmės, socialinės kilmės, socialinės padėties, čiabuvių statuso, amžiaus, narystės profesinėse sąjungose ​​ar darbuotojų atstovavimo principų.

Mes netoleruojame, nepalaikome ir neskatiname psichologinės, fizinės, seksualinės ar žodinės prievartos, bauginimo, grasinimų ar priekabiavimo.

Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas

Mes renkame, tvarkome ir saugome darbuotojų, klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių asmens duomenis laikydamiesi atitinkamų teisės aktų reikalavimų.