Privatumo politika

ĮVADAS

Norėdama užtikrinti kuo geresnį klientų aptarnavimą, įmonė „SOL BALTICS OÜ“ (toliau vadinama „SOL“) savo klientų asmens duomenis tvarko remdamasi šia privatumo politika (toliau vadinama „privatumo politika“) ir asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų principais.
Privatumo politikos tikslas yra išsiaiškinti, kokius savo klientų asmens duomenis ir kokiais tikslais „SOL“ kaupia ir kokios yra klientų teisės, susijusios su jų asmens duomenų tvarkymu. Privatumo politika nėra susijusi ir nesaugo anoniminių duomenų ir netvarko juridinių asmenų duomenų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Už asmeninių duomenų tvarkymą atsakingas asmuo
Už asmens duomenų tvarkymą „atsakingas asmuo“ yra juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus.
Už tvarkymą atsakingas asmuo: „SOL Baltics OÜ“ Lietuvos filialas
Įmonės kodas: 304103214
Adresas: Laisvės pr. 77 B, Vilnius, Lietuva
Kontaktai: +370 5242 3122, privacy@sol.lt.

Asmens duomenims tvarkyti įgalioti asmenys
Paslaugos teikimo metu „SOL“ gali tvarkyti Jūsų, su trečiaisiais asmenimis susijusius asmens duomenis ir jiems perduoti jūsų duomenis (pavyzdžiui, naudojant kurjerio paslaugas). Asmens
duomenims „tvarkyti įgaliotas asmuo“ yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, įstaiga arba kitas organas, kuris tvarko asmens duomenis administratoriaus („SOL“) vardu. „SOL“ neskelbia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tada, kai paviešinimo prievolė yra nustatyta įstatyme, jeigu tai yra reikalinga sutarčiai įvykdyti arba tai leido padaryti su duomenimis susijęs asmuo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Jūsų asmens duomenis „SOL“ tvarko pagal šioje privatumo politikoje nustatytus principus:

 • Skaidrumas – jūsų asmens duomenis „SOL“ tvarko teisėtu ir skaidriu būdu, ir tik tada, jeigu įstatymu mums yra leidžiama tvarkyti jūsų duomenis.
 • Tikslo apribojimas – „SOL“ renka jūsų duomenis tiksliai ir aiškiai nustatytais ir teisėtais tikslais. Mes netvarko jūsų asmens duomenų būdu, kuris nesutampa su pirminiais tikslais, išskyrus tais atvejais, jeigu tai yra susiję su įstatymuose nustatytais pagrindais ir jums sutikus.
 • Kiek įmanoma mažesnių duomenų rinkimas – „SOL“ stengiasi, kad „SOL“ tvarkomi duomenys būtų pakankami ir atitiktų tvarkymo tikslus ir apriboti tvarkymo poreikiais.
 • Teisėtumas – „SOL“ tikslas yra užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų teisingi ir tinkami. Darome viską, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištrinti arba nedelsiant pataisyti.
 • Saugojimo apribojimas – „SOL“ saugo jūsų asmens duomenis forma, kuri leidžia nustatyti duomenų subjektą tol, kol tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams įvykdyti. „SOL“ tvarko ir saugo asmens duomenis tol, kol tai yra reikalinga pagal galiojančius įstatymus, vykdyti galiojančioms sutartims arba juridiniams įsipareigojimams.
 • Pasitikėjimas – „SOL“ asmens duomenis tvarko būdu, kuris užtikrina reikiamą saugumą, taip pat
  ir apsaugą nuo neleistino arba neteisėto tvarkymo.
 • Standartizuota ir pritaikytina asmens duomenų apsauga – kurdama, parinkdama ir naudodama asmens duomenų tvarkymui taikomas programos, paslaugas ir produktus „SOL“ atsižvelgia į asmens duomenų apsaugos reikalingumą.

Visus jai patikėtus duomenis „SOL“ laiko konfidencialiai ir taikydama veiksmingas IT, technines ir organizacines apsaugos priemones, saugo savo klientų asmens duomenis, kad jie neteisėtai nepatektų į trečiųjų asmenų rankas.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Jūs turi teisę prašyti, kad „SOL“ suteiktų jums prieigą prie jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarko „SOL“.
 • Jeigu pastebėjote, kad jūsų asmens duomenys yra nenauji, netikslūs arba juos reikia pataisyti, galite kreiptis į „SOL“, kad duomenys būtų pataisyti ar papildyti.
 • Jūs turite teisę kreiptis į „SOL“ ir reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti. Tokiu atveju „SOL“  ištrins jūsų duomenis, išskyrus tuomet, jeigu „SOL“ turi teisinį pagrindą tvarkyti jūsų asmens duomenis.
 • Jūs turite teisę uždrausti, kad „SOL“ tvarkytų jūsų asmens duomenis. Tokiu atveju, „SOL“ gali tik saugoti turimus asmens duomenis, tačiau negali jų papildomai tvarkyti.
 • Jūs gali prašyti „SOL“, kad jūsų asmens duomenys būtų iš „SOL“ perduoti kitam asmens duomenų tvarkytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma padaryti.
 • Jūs turi teisę bet kada pateikti prieštaravimus, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Tokiu atveju „SOL“ nutraukia jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus tuomet, jeigu yra svarbios teisinės aplinkybės.
 • Jeigu įtariate, kad tvarkant jūsų asmens duomenis nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, jūs turite teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros organui; Estijoje tai yra Duomenų apsaugos inspekcija.
 • Jeigu asmens duomenys yra tvarkomi su jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atsiimti savo sutikimą apie tai pranešdami „SOL“.

Savo teisių apsaugos klausimais galite kreiptis į „SOL“ el. paštu sol@sol.ee.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

„SOL“ asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Pardavimų veika ir su ja susijusios papildomos paslaugos;
 • Rinkodara, tiesioginė rinkodara su tikslu nuolatiniams klientams teikti nuolaidas ir kampanijų
  organizavimas;
 • Duomenų analizė rinkodaros tikslais;
 • Atsiskaitymai ir tinkamas susirašinėjimas su klientais.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

„SOL“ tvarkomuose duomenyse yra šie duomenų subjekto duomenys:

 • vardas ir pavardė;
 • asmens kodas;
 • telefono numeris, el. paštas ir adresas (dėl pasiuntinių pašto paslaugų);
 • duomenys apie klientų pirkinius;
 • kiti duomenys, kurie yra reikalingi sutarčiai vykdyti arba paslaugoms teikti arba kuriuos klientas
  yra laisva valia perdavęs „SOL“.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Asmens duomenis „SOL“ tvarko remdamasi šiais teisiniais pagrindais.

Sutartis

„SOL“ tvarko jūsų asmens duomenis, jeigu tvarkyti reikia sutarties vykdymui. Pavyzdžiui, siūlomai
paslaugai teikti.

Sutikimas

Siųsdama nuolatinių klientų ir kampanijų pasiūlymus, „SOL“ tvarko jūsų asmens duomenis sutikimo pagrindu.
Su informacine visuomene susiję duomenų apsaugos įstatymai, nustato griežtesnes taisykles ir sąlygas vaikų sutikimui. Jeigu vaikas yra jaunesnis nei 16 metų arba jaunesnis, nei yra nustatyta įstatyme, tvarkymas yra laikomas teisėtu tik tada, jeigu sutikimą davė vaiko tėvai arba tėvų teises įgyvendinantis asmuo.

PROFILIAVIMAS IR RINKODARA

Profiliavimas reiškia, kad „SOL“ asmens duomenis apdoroja bet kokiu automatiniu būdu ir kad duomenys yra naudojami tam, kad galima būtų įvertinti su duomenų subjektu susijusius tam tikrus asmeninius aspektus. „SOL“ gali taikyti profiliavimą analizuoti klientų vartojimo įpročius rinkodaros ir pardavimo tikslais. Pagal profiliavimo rezultatus „SOL“ savo klientams daro tam tikrų atrinktų paslaugų pasiūlymus. „SOL“ gali naudoti įvairius profiliavimo būdus. Darydama pasiūlymus, „SOL“ atsižvelgia į asmens amžių (kad galima būtų padaryti konkrečiai amžiaus grupei tinkamiausią pasiūlymą) arba į ankstesnius pirkinius (tam, kad klientams siųsti pasiūlymus apie dažniausiai perkamas paslaugas).
Jeigu asmens duomenys yra apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektai gali atsisakyti, kad jų duomenys būtų naudojami minėtais tikslais ir pasinaudoti savo teise pateikti prieštaravimą naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Pavyzdžiui, jeigu „SOL“ siunčia jums naujienlaiškį su įvairiais pasiūlymais arba SMS, ir jūs nepageidaujate jų gauti, jūs visada galite atsisakyti gauti pasiūlymus, apie tai pranešdami „SOL“. Atsisakę nuo pasiūlymų
gavimo, klientai visada ateityje gali ir vėl pranešti, kad nori gauti pasiūlymus.

ĮGYVENDINIMO NUOSTATA

„SOL“ pasilieka teisę daryti šioje privatumo politikoje pakeitimus. Todėl ši privatumo politika reguliariai yra peržiūrima ir prireikus joje yra daromi pakeitimai. Apie privatumo politikos pakeitimus pranešama „SOL“ interneto svetainėje.
Dėl visų su privatumo politika arba duomenų apdorojimu susijusiais klausimais arba iškilus problemoms susisiekite su mumis adresu privacy@sol.lt.